การศึกษา

ท่าน�าจารย์พุทธทาส

ท่านอาจารย์พุทธทาส

เมื่อวันก่อนดูรายการ รู้ทันประเทศไทยของอาจารย์ เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง เมื่อครั้งที่ท่านไปสนทนาธรรมกับพระอาจารย์ พุทธทาส

เนื้อความที่กระตุุกใจเราให้คิดต่อถึงวันนี้ และคงต่อเนื่องไปในอนาคต คือ ความหมายของการศึกษา

(กระบวน) “การศึกษา คือ ดูตัวเอง ด้วยตัวเอง ในตัวเอง เห็นตัวเอง เข้าใจตัวเอง รู้จัึกตัวเอง วิจัยตัวเอง …” ท่านพุทธทาสกล่าว

ลำดับขั้นของคำพูดของท่านมีความหมายด้วยนะ

เราต้องดูตัวเอง ด้วยตัวของเราเอง ดูภายในของเรา เพื่อให้เห็นตัวเองชัด เมื่อเห็นชัดก็จะเข้าใจตัวเอง เข้าใจแล้วก็รู้จักตัวเองว่าเป็นเช่นไร แล้วก็สามารถวิจัยตัวเองต่อไป เพื่อพัฒนา …. (ต้องขอโทษด้วยที่ว่า เราพลาดข้อมูล หลังการวิจัยตัวเองไป)

แต่เพียงเท่านี้ เ้รามองย้อนไปยังการศึกษาที่เราร่ำเรียนมาในระบบ เรารู้จักตัวเองกันไหม แม้จะเป็นนอกระบบ เช่นจากสื่อ จากสิ่งแวดล้อมในสังคม เรารู้จักตัวเองกันดีหรือยัง

เราศึกษาเรื่องนอกๆ กันเสียมาก มีผู้เชี่ยวชาญหลายคน แย่งกันรู้ รู้ดี และรู้ดีที่สุด แต่ผู้รู้โลกภายนอก บางทีก็มืดบอดต่อโลกภายใน และชีวิตก็อัปปาง

เรารู้โลกภายนอกมามากแล้ว หันมาศึกษาโลกภายในกันบ้างดีไหม

ที่จริง เราเห็นจะต้องเรียนทั้งสองอย่างให้สมดุล ให้การศึกษาโลกภายนอกเกื้อกูลความเข้าใจโลกภายใน และ การศึกษาโลกภายในสนับสนุนการศึกษาโลกภายนอก

จนท้ายที่สุด เราเป็นคนไม่มีนอก ไม่มีใน โปร่งใสที่สุด ...

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s