การศึกษา

ท่าน�าจารย์พุทธทาส

ท่านอาจารย์พุทธทาส

เมื่อวันก่อนดูรายการ รู้ทันประเทศไทยของอาจารย์ เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง เมื่อครั้งที่ท่านไปสนทนาธรรมกับพระอาจารย์ พุทธทาส

เนื้อความที่กระตุุกใจเราให้คิดต่อถึงวันนี้ และคงต่อเนื่องไปในอนาคต คือ ความหมายของการศึกษา

(กระบวน) “การศึกษา คือ ดูตัวเอง ด้วยตัวเอง ในตัวเอง เห็นตัวเอง เข้าใจตัวเอง รู้จัึกตัวเอง วิจัยตัวเอง …” ท่านพุทธทาสกล่าว

ลำดับขั้นของคำพูดของท่านมีความหมายด้วยนะ

เราต้องดูตัวเอง ด้วยตัวของเราเอง ดูภายในของเรา เพื่อให้เห็นตัวเองชัด เมื่อเห็นชัดก็จะเข้าใจตัวเอง เข้าใจแล้วก็รู้จักตัวเองว่าเป็นเช่นไร แล้วก็สามารถวิจัยตัวเองต่อไป เพื่อพัฒนา …. (ต้องขอโทษด้วยที่ว่า เราพลาดข้อมูล หลังการวิจัยตัวเองไป)

แต่เพียงเท่านี้ เ้รามองย้อนไปยังการศึกษาที่เราร่ำเรียนมาในระบบ เรารู้จักตัวเองกันไหม แม้จะเป็นนอกระบบ เช่นจากสื่อ จากสิ่งแวดล้อมในสังคม เรารู้จักตัวเองกันดีหรือยัง

เราศึกษาเรื่องนอกๆ กันเสียมาก มีผู้เชี่ยวชาญหลายคน แย่งกันรู้ รู้ดี และรู้ดีที่สุด แต่ผู้รู้โลกภายนอก บางทีก็มืดบอดต่อโลกภายใน และชีวิตก็อัปปาง

เรารู้โลกภายนอกมามากแล้ว หันมาศึกษาโลกภายในกันบ้างดีไหม

ที่จริง เราเห็นจะต้องเรียนทั้งสองอย่างให้สมดุล ให้การศึกษาโลกภายนอกเกื้อกูลความเข้าใจโลกภายใน และ การศึกษาโลกภายในสนับสนุนการศึกษาโลกภายนอก

จนท้ายที่สุด เราเป็นคนไม่มีนอก ไม่มีใน โปร่งใสที่สุด ...

Stopped watch is right twice!

The Right Time

The Right Time

“A stopped watch is right twice!”

Paulo Coelho wrote in one of his books, which I am so sorry that I cannot recall its name, despite claiming to be a moderate fan of this best seller author of the Alchemist. (หนังสือแปลฉบับภาษาไทย ชื่้อ ขุมทรัพย์สุดปลายฝัน)

I have a stopped watch at home too. Its battery is broken and I am too lazy to change it. Twice a day, it shows the right time.

The secret is — I have to look at the clock at the right time.

Could it be also that even terrible people sometimes are right about something or do something right?

What is NEW year?

“I wonder what we mean by a new year.  Is it a fresh year, a year that is totally afresh, something that has never happened before?  When we say something new, though we know that there is nothing new under the sun, when we talk about a happy new year, is it really a new year for us? Or is it the same old pattern repeated over and over again?

New means a brain that has freed itself from its conditioning, from its characteristics, from its idiosyncrasies and the opinions, and the judgments, and the convictions.

Can we put all that aside and really start a new year?

It would be marvelous if we could do that!”


‘Krisinamurti’